Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Het is mogelijk om een schriftelijke klacht in te dienen bij uw beschermingsbewindvoerder als u van mening bent dat uw financiële belangen niet op de juiste wijze zijn of worden behartigd of als u ontevreden bent over de dienstverlening van Sinke & Christ Bewindvoeringen. De klachtenprocedure wordt u altijd bij de aanvang van het beschermingsbewind overhandigd en is tevens schriftelijk op te vragen bij Sinke & Christ Bewindvoeringen.

Een klacht zien wij als feedback. Wij staan altijd open om onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u geen klacht, maar wellicht een opmerking of een idee om onze dienstverlening richting u verder te verbeteren? Klik dan op de contact button om ons hierop te wijzen.


Klachtenregeling Sinke & Christ Bewindvoeringen


Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder: De organisatie: Sinke & Christ Bewindvoeringen VOF; De directie: de vennoten van de organisatie;Beschermingsbewindvoerder: de natuurlijke persoon die het daadwerkelijke werk uitvoert;Medewerker: een persoon in dienst bij de organisatie;Klager: de persoon die een klacht indient;Cliënt: de persoon waarvan de goederen onder bewind zijn gesteld bij Sinke & Christ Bewindvoeringen, de persoon waarvoor Sinke & Christ Bewindvoeringen schuldhulpverlening verzorgt, de persoon die bij Sinke & Christ Bewindvoeringen advies inwint of de persoon voor wie Sinke & Christ Bewindvoeringen het inkomensbeheer uitvoert;Bezwaar: een geschil tussen een cliënt en zijn bewindvoerder;Klacht: de beschrijving van hetgeen waarmee de klager het oneens is.

Artikel 2
De klachtenregeling is bedoeld voor de cliënten van Sinke & Christ Bewindvoeringen, of door deze cliënten wettelijke gemachtigde personen, die als vertegenwoordiger mogen optreden.

Artikel 3
Voordat er een klacht kan worden ingediend, zal het bezwaar eerst onverwijld kenbaar moeten worden gemaakt aan de beschermingsbewindvoerder die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. Lukt dat niet, dan brengt de beschermingsbewindvoerder het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken beschermingsbewindvoerder, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en moeten worden gericht aan de organisatie. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:naam en adres van de indiener;de dagtekening;een omschrijving waartegen de klacht gericht is.

Artikel 5
De klager krijgt binnen 5 werkdagen nadat de organisatie de klacht heeft ontvangen een ontvangstbevestiging.

Artikel 6
Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na indiening behandeld door de directie. De directie zorgt ervoor dat de klacht wordt behandeld door een ander dan degene op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de klacht de beschermingsbewindvoerder zelf betreft. De directie stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt. Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7
Indien de klacht door de organisatie ongegrond wordt verklaard, zal hierop een toelichting worden gegeven. Tevens zal de klager worden medegedeeld welke mogelijkheden de klager ter beschikking staan bij een ongegrondverklaring van de klacht.

Artikel 8
Indien de klacht door de organisatie gegrond wordt verklaard, zal de organisatie de klager meedelen of en zo ja welke gevolgen hieraan zijn verbonden.

Artikel 9
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend;de klacht anoniem is;het feit waarover geklaagd wordt langer dan 1 maand na afhandeling van het bezwaar als bedoeld in artikel 3 heeft plaatsgevonden.

Artikel 10
Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 11
De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening bij van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 12
Deze regeling treedt in werking op 01-01-2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

Het is mogelijk om een schriftelijke klacht in te dienen bij uw beschermingsbewindvoerder als u van mening bent dat uw financiële belangen niet op de juiste wijze zijn of worden behartigd of als u ontevreden bent over de dienstverlening van Sinke & Christ Bewindvoeringen. De klachtenprocedure wordt u altijd bij de aanvang van het beschermingsbewind overhandigd en is tevens schriftelijk op te vragen bij Sinke & Christ Bewindvoeringen.

Een klacht zien wij als feedback. Wij staan altijd open om onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u geen klacht, maar wellicht een opmerking of een idee om onze dienstverlening richting u verder te verbeteren? Klik dan op de contact button om ons hierop te wijzen.


Klachtenregeling Sinke & Christ Bewindvoeringen


Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder: De organisatie: Sinke & Christ Bewindvoeringen VOF; De directie: de vennoten van de organisatie;Beschermingsbewindvoerder: de natuurlijke persoon die het daadwerkelijke werk uitvoert;Medewerker: een persoon in dienst bij de organisatie;Klager: de persoon die een klacht indient;Cliënt: de persoon waarvan de goederen onder bewind zijn gesteld bij Sinke & Christ Bewindvoeringen, de persoon waarvoor Sinke & Christ Bewindvoeringen schuldhulpverlening verzorgt, de persoon die bij Sinke & Christ Bewindvoeringen advies inwint of de persoon voor wie Sinke & Christ Bewindvoeringen het inkomensbeheer uitvoert;Bezwaar: een geschil tussen een cliënt en zijn bewindvoerder;Klacht: de beschrijving van hetgeen waarmee de klager het oneens is.

Artikel 2
De klachtenregeling is bedoeld voor de cliënten van Sinke & Christ Bewindvoeringen, of door deze cliënten wettelijke gemachtigde personen, die als vertegenwoordiger mogen optreden.

Artikel 3
Voordat er een klacht kan worden ingediend, zal het bezwaar eerst onverwijld kenbaar moeten worden gemaakt aan de beschermingsbewindvoerder die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. Lukt dat niet, dan brengt de beschermingsbewindvoerder het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken beschermingsbewindvoerder, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en moeten worden gericht aan de organisatie. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:naam en adres van de indiener;de dagtekening;een omschrijving waartegen de klacht gericht is.

Artikel 5
De klager krijgt binnen 5 werkdagen nadat de organisatie de klacht heeft ontvangen een ontvangstbevestiging.

Artikel 6
Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na indiening behandeld door de directie. De directie zorgt ervoor dat de klacht wordt behandeld door een ander dan degene op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de klacht de beschermingsbewindvoerder zelf betreft. De directie stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt. Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7
Indien de klacht door de organisatie ongegrond wordt verklaard, zal hierop een toelichting worden gegeven. Tevens zal de klager worden medegedeeld welke mogelijkheden de klager ter beschikking staan bij een ongegrondverklaring van de klacht.

Artikel 8
Indien de klacht door de organisatie gegrond wordt verklaard, zal de organisatie de klager meedelen of en zo ja welke gevolgen hieraan zijn verbonden.

Artikel 9
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend;de klacht anoniem is;het feit waarover geklaagd wordt langer dan 1 maand na afhandeling van het bezwaar als bedoeld in artikel 3 heeft plaatsgevonden.

Artikel 10
Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 11
De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening bij van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 12
Deze regeling treedt in werking op 01-01-2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

Het is mogelijk om een schriftelijke klacht in te dienen bij uw beschermingsbewindvoerder als u van mening bent dat uw financiële belangen niet op de juiste wijze zijn of worden behartigd of als u ontevreden bent over de dienstverlening van Sinke & Christ Bewindvoeringen. De klachtenprocedure wordt u altijd bij de aanvang van het beschermingsbewind overhandigd en is tevens schriftelijk op te vragen bij Sinke & Christ Bewindvoeringen.

Een klacht zien wij als feedback. Wij staan altijd open om onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u geen klacht, maar wellicht een opmerking of een idee om onze dienstverlening richting u verder te verbeteren? Klik dan op de contact button om ons hierop te wijzen.


Klachtenregeling Sinke & Christ Bewindvoeringen


Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder: De organisatie: Sinke & Christ Bewindvoeringen VOF; De directie: de vennoten van de organisatie;Beschermingsbewindvoerder: de natuurlijke persoon die het daadwerkelijke werk uitvoert;Medewerker: een persoon in dienst bij de organisatie;Klager: de persoon die een klacht indient;Cliënt: de persoon waarvan de goederen onder bewind zijn gesteld bij Sinke & Christ Bewindvoeringen, de persoon waarvoor Sinke & Christ Bewindvoeringen schuldhulpverlening verzorgt, de persoon die bij Sinke & Christ Bewindvoeringen advies inwint of de persoon voor wie Sinke & Christ Bewindvoeringen het inkomensbeheer uitvoert;Bezwaar: een geschil tussen een cliënt en zijn bewindvoerder;Klacht: de beschrijving van hetgeen waarmee de klager het oneens is.

Artikel 2
De klachtenregeling is bedoeld voor de cliënten van Sinke & Christ Bewindvoeringen, of door deze cliënten wettelijke gemachtigde personen, die als vertegenwoordiger mogen optreden.

Artikel 3
Voordat er een klacht kan worden ingediend, zal het bezwaar eerst onverwijld kenbaar moeten worden gemaakt aan de beschermingsbewindvoerder die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. Lukt dat niet, dan brengt de beschermingsbewindvoerder het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken beschermingsbewindvoerder, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en moeten worden gericht aan de organisatie. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:naam en adres van de indiener;de dagtekening;een omschrijving waartegen de klacht gericht is.

Artikel 5
De klager krijgt binnen 5 werkdagen nadat de organisatie de klacht heeft ontvangen een ontvangstbevestiging.

Artikel 6
Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na indiening behandeld door de directie. De directie zorgt ervoor dat de klacht wordt behandeld door een ander dan degene op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de klacht de beschermingsbewindvoerder zelf betreft. De directie stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt. Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7
Indien de klacht door de organisatie ongegrond wordt verklaard, zal hierop een toelichting worden gegeven. Tevens zal de klager worden medegedeeld welke mogelijkheden de klager ter beschikking staan bij een ongegrondverklaring van de klacht.

Artikel 8
Indien de klacht door de organisatie gegrond wordt verklaard, zal de organisatie de klager meedelen of en zo ja welke gevolgen hieraan zijn verbonden.

Artikel 9
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend;de klacht anoniem is;het feit waarover geklaagd wordt langer dan 1 maand na afhandeling van het bezwaar als bedoeld in artikel 3 heeft plaatsgevonden.

Artikel 10
Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 11
De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening bij van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 12
Deze regeling treedt in werking op 01-01-2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

Logo
Logo

Anne Christ en Erik Sinke

Professionaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden van Sinke & Christ Bewindvoeringen.

Google Reviews

Mededelingen

-19-7-2024: Ivm met een storing zijn wij telefonisch + e-mail onbereikbaar.

-22-7-2024: Wij zijn weer per mail en telefoon (beperkt) bereikbaar.

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118-581834   info@scbewindvoeringen.nl


Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl