Logo
Logo

Disclaimer- en
Privacyverklaring


Disclaimer- en
Privacyverklaring


Disclaimer- en
Privacyverklaring


Disclaimer

De informatie die Sinke & Christ Bewindvoeringen op en/of via deze website verstrekt is geen (persoonlijk) advies. Voor advies kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze website is met veel zorgvuldigheid tot stand gebracht. Vanwege de hoeveelheid aan informatie en mogelijke interpretatieverschillen kan niet worden gegarandeerd dat de informatie  actueel en/of juist is. Sinke & Christ Bewindvoeringen staat dan ook niet in voor de juistheid van deze informatie. Gebruikmaking van de informatie van deze website is voor eigen rekening en risico van de gebruiker daarvan.


Op deze website kan worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Sinke & Christ Bewindvoeringen doorgenomen. Echter, de juistheid, volledigheid, rechtmatigheid of actualiteit van deze informatie kan niet worden gegarandeerd. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend en wij aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright

Alle op deze site vermelde teksten en afbeeldingen zijn, tenzij anders vermeld, het intellectueel eigendom van Sinke & Christ Bewindvoeringen. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan om, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, informatie en afbeeldingen op andere sites te plaatsen of op andere wijze te vermenigvuldigen.

 

Privacyverklaring SINKE & CHRIST BEWINDVOERINGEN

Ten behoeve van het behartigen van de belangen van onze cliënten worden persoonsgegevens verwerkt in de praktijk van Sinke & Christ Bewindvoeringen. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring staat beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en zulks conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Persoonsgegevens betreft de informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Contactgegevens Sinke & Christ Bewindvoeringen:
Sinke & Christ Bewindvoeringen VOF
Oostperkweg 35
4332 SB MIDDELBURG
0118-581834 (09.00 – 13.00)
info@scbewindvoerigen.nl


De werkzaamheden van Sinke & Christ Bewindvoeringen
Zoals gezegd worden uw gegevens in de praktijk van Sinke & Christ Bewindvoeringen verwerkt. Wat zijn de diensten van Sinke & Christ Bewindvoeringen?

Het betreft het uitvoeren/verrichten van diensten van vermogensrechtelijke aard. Sinke & Christ Bewindvoeringen verricht uitsluitend werkzaamheden in het kader van beschermingsbewind. Het bewind wordt uitgesproken door de kantonrechter. De werkzaamheden berusten op een wettelijke taak (conform artikel 1:431 lid 1 BW).

Tijdens het bewind vertegenwoordigt de bewindvoerder bij de vervulling van zijn taak de rechthebbende in en buiten rechte. De bewindvoerder draagt zorg voor een doelmatige belegging van het vermogen van de rechthebbende, voor zover dit onder het bewind staat en niet besteed behoort te worden voor een voldoende verzorging van de rechthebbende. De bewindvoerder kan voorts voor de rechthebbende alle handelingen verrichten die aan een goed bewind bijdragen (artikel 1:441 lid 1 BW).


Grondslagen en Doel Verwerking persoonsgegevens
Uw gegevens worden door Sinke & Christ Bewindvoeringen verwerkt omdat u bij ons kantoor onder bewind staat, een verzoek tot onderbewindstelling heeft ingediend dan wel voornemens bent om een verzoek tot onderbewindstelling in te gaan dienen en aldus contact met ons kantoor heeft gehad.

In de aanmeldingsfase, de fase tot dat er een uitspraak volgt, verwerken wij de gegevens op basis van een ondertekende toestemmingsverklaring van betrokkene. Zodra de rechtbank uitspraak heeft gedaan is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens conform een wettelijke taak.

Uw gegevens worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de aanvraag- dan wel de uitvoering van het bewind en als dit in uw belang is.

Uw gegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen welke gelden voor beschermingsbewindvoerders conform artikel 1:431 BW e.v., het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren alsook de aanbevelingen meerderjarigenbewind opgesteld door het LOVCK.

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel teneinde de financiële belangenbehartiging van de betrokkene optimaal uit te kunnen voeren.


Verwerkingsovereenkomst
Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst af met de instanties die uw gegevens in opdracht van Sinke & Christ Bewindvoeringen verwerken. Denkt u hierbij aan onze softwareleverancier ‘Stratech Automatiseringen’. In deze overeenkomst wordt afgesproken dat de verwerker van de gegevens deze goed moet beveiligen alsmede vertrouwelijk moet behandelen.


Welke persoonsgegevens worden o.a. verwerkt
Sinke & Christ Bewindvoeringen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Geboorteplaats;

 • BSN;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Bankrekening (IBAN);

 • Kopie legitimatiebewijs;

 • Kentekens van voertuigen;

 • Burgerlijke staat;

 • Nationaliteit;

 • Gegevens over het vermogen, financiële situatie en schuldenproblematiek in de ruimste zin van het woord;

 • Gegevens over de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand;

 • Naam- en adresgegevens van directe familieleden waaronder echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner, andere levensgezel, (minderjarige) kinderen, vader, moeder, meerderjarige broers/zusters;

 • Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard;

 • Inlognaam- en wachtwoord DigiD;

 • Alle niet-bovengenoemde gegevens die betrokkene mondeling c.q. schriftelijk heeft verstrekt.


Website
De website van Sinke & Christ Bewindvoeringen is puur van informatieve aard. Wij plaatsen geen cookies. U ontvangt geen gerichte reclame van ons bedrijf.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaart teneinde het doel te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt en verplicht is gesteld op grond van de wet.

Beveiliging
Sinke & Christ Bewindvoeringen draagt zorg voor de beveiliging van uw persoonsgegevens, waaronder begrepen passende maatregelen ter bescherming van misbruik, onbevoegde toegang en verlies van uw gegevens.


Melding van Datalekken
Een datalek melden wij bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten
U heeft een aantal rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Hierbij geldt het volgende:
Om gebruik te maken van uw rechten dient u een schriftelijk verzoek in te dienen via onze contactgegevens. Hierbij geldt dat een kopie van een identiteitsbewijs meegestuurd moet worden. Dit is nodig om vast te stellen dat het verzoek door betrokkene is gedaan. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage:
U kunt ons vragen welke gegevens wij van u verwerken en met welk doel. Dit heet inzage. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien. Uiteraard kunt u alleen uw eigen persoonsgegevens inzien en niet van derden.

Recht op aanpassing/verwijdering:
U kunt ons vragen om , indien van toepassing, onjuiste of onvolledige gegevens te wijzigen. Ook kunt u vragen om gegevens te verwijderen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden dan wel verwijderd moet worden en waarom.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit):
Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens geeft de betrokkene het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die hij/zijn aan Sinke & Christ Bewindvoeringen heeft verstrekt. Het achterliggende idee is dat de betrokkene zijn gegevens mee kan nemen naar bijvoorbeeld een andere aanbieder.


Klachten
Indien u een klacht heeft m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Tevens bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder ‘De Autoriteit Persoonsgegevens’ via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Op de website www.scbewindvoeringen.nl vindt u altijd de geldende versie.


Overige informatie
Zie voor meer informatie tevens de website van de toezichthouder ‘De Autoriteit Persoonsgegevens’ via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Disclaimer

De informatie die Sinke & Christ Bewindvoeringen op en/of via deze website verstrekt is geen (persoonlijk) advies. Voor advies kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze website is met veel zorgvuldigheid tot stand gebracht. Vanwege de hoeveelheid aan informatie en mogelijke interpretatieverschillen kan niet worden gegarandeerd dat de informatie  actueel en/of juist is. Sinke & Christ Bewindvoeringen staat dan ook niet in voor de juistheid van deze informatie. Gebruikmaking van de informatie van deze website is voor eigen rekening en risico van de gebruiker daarvan.


Op deze website kan worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Sinke & Christ Bewindvoeringen doorgenomen. Echter, de juistheid, volledigheid, rechtmatigheid of actualiteit van deze informatie kan niet worden gegarandeerd. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend en wij aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright

Alle op deze site vermelde teksten en afbeeldingen zijn, tenzij anders vermeld, het intellectueel eigendom van Sinke & Christ Bewindvoeringen. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan om, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, informatie en afbeeldingen op andere sites te plaatsen of op andere wijze te vermenigvuldigen.

 

Privacyverklaring SINKE & CHRIST BEWINDVOERINGEN

Ten behoeve van het behartigen van de belangen van onze cliënten worden persoonsgegevens verwerkt in de praktijk van Sinke & Christ Bewindvoeringen. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring staat beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en zulks conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Persoonsgegevens betreft de informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Contactgegevens Sinke & Christ Bewindvoeringen:
Sinke & Christ Bewindvoeringen VOF
Oostperkweg 35
4332 SB MIDDELBURG
0118-581834 (09.00 – 13.00)
info@scbewindvoerigen.nl


De werkzaamheden van Sinke & Christ Bewindvoeringen
Zoals gezegd worden uw gegevens in de praktijk van Sinke & Christ Bewindvoeringen verwerkt. Wat zijn de diensten van Sinke & Christ Bewindvoeringen?

Het betreft het uitvoeren/verrichten van diensten van vermogensrechtelijke aard. Sinke & Christ Bewindvoeringen verricht uitsluitend werkzaamheden in het kader van beschermingsbewind. Het bewind wordt uitgesproken door de kantonrechter. De werkzaamheden berusten op een wettelijke taak (conform artikel 1:431 lid 1 BW).

Tijdens het bewind vertegenwoordigt de bewindvoerder bij de vervulling van zijn taak de rechthebbende in en buiten rechte. De bewindvoerder draagt zorg voor een doelmatige belegging van het vermogen van de rechthebbende, voor zover dit onder het bewind staat en niet besteed behoort te worden voor een voldoende verzorging van de rechthebbende. De bewindvoerder kan voorts voor de rechthebbende alle handelingen verrichten die aan een goed bewind bijdragen (artikel 1:441 lid 1 BW).


Grondslagen en Doel Verwerking persoonsgegevens
Uw gegevens worden door Sinke & Christ Bewindvoeringen verwerkt omdat u bij ons kantoor onder bewind staat, een verzoek tot onderbewindstelling heeft ingediend dan wel voornemens bent om een verzoek tot onderbewindstelling in te gaan dienen en aldus contact met ons kantoor heeft gehad.

In de aanmeldingsfase, de fase tot dat er een uitspraak volgt, verwerken wij de gegevens op basis van een ondertekende toestemmingsverklaring van betrokkene. Zodra de rechtbank uitspraak heeft gedaan is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens conform een wettelijke taak.

Uw gegevens worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de aanvraag- dan wel de uitvoering van het bewind en als dit in uw belang is.

Uw gegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen welke gelden voor beschermingsbewindvoerders conform artikel 1:431 BW e.v., het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren alsook de aanbevelingen meerderjarigenbewind opgesteld door het LOVCK.

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel teneinde de financiële belangenbehartiging van de betrokkene optimaal uit te kunnen voeren.


Verwerkingsovereenkomst
Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst af met de instanties die uw gegevens in opdracht van Sinke & Christ Bewindvoeringen verwerken. Denkt u hierbij aan onze softwareleverancier ‘Stratech Automatiseringen’. In deze overeenkomst wordt afgesproken dat de verwerker van de gegevens deze goed moet beveiligen alsmede vertrouwelijk moet behandelen.


Welke persoonsgegevens worden o.a. verwerkt
Sinke & Christ Bewindvoeringen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Geboorteplaats;

 • BSN;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Bankrekening (IBAN);

 • Kopie legitimatiebewijs;

 • Kentekens van voertuigen;

 • Burgerlijke staat;

 • Nationaliteit;

 • Gegevens over het vermogen, financiële situatie en schuldenproblematiek in de ruimste zin van het woord;

 • Gegevens over de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand;

 • Naam- en adresgegevens van directe familieleden waaronder echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner, andere levensgezel, (minderjarige) kinderen, vader, moeder, meerderjarige broers/zusters;

 • Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard;

 • Inlognaam- en wachtwoord DigiD;

 • Alle niet-bovengenoemde gegevens die betrokkene mondeling c.q. schriftelijk heeft verstrekt.


Website
De website van Sinke & Christ Bewindvoeringen is puur van informatieve aard. Wij plaatsen geen cookies. U ontvangt geen gerichte reclame van ons bedrijf.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaart teneinde het doel te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt en verplicht is gesteld op grond van de wet.

Beveiliging
Sinke & Christ Bewindvoeringen draagt zorg voor de beveiliging van uw persoonsgegevens, waaronder begrepen passende maatregelen ter bescherming van misbruik, onbevoegde toegang en verlies van uw gegevens.


Melding van Datalekken
Een datalek melden wij bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten
U heeft een aantal rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Hierbij geldt het volgende:
Om gebruik te maken van uw rechten dient u een schriftelijk verzoek in te dienen via onze contactgegevens. Hierbij geldt dat een kopie van een identiteitsbewijs meegestuurd moet worden. Dit is nodig om vast te stellen dat het verzoek door betrokkene is gedaan. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage:
U kunt ons vragen welke gegevens wij van u verwerken en met welk doel. Dit heet inzage. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien. Uiteraard kunt u alleen uw eigen persoonsgegevens inzien en niet van derden.

Recht op aanpassing/verwijdering:
U kunt ons vragen om , indien van toepassing, onjuiste of onvolledige gegevens te wijzigen. Ook kunt u vragen om gegevens te verwijderen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden dan wel verwijderd moet worden en waarom.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit):
Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens geeft de betrokkene het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die hij/zijn aan Sinke & Christ Bewindvoeringen heeft verstrekt. Het achterliggende idee is dat de betrokkene zijn gegevens mee kan nemen naar bijvoorbeeld een andere aanbieder.


Klachten
Indien u een klacht heeft m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Tevens bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder ‘De Autoriteit Persoonsgegevens’ via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Op de website www.scbewindvoeringen.nl vindt u altijd de geldende versie.


Overige informatie
Zie voor meer informatie tevens de website van de toezichthouder ‘De Autoriteit Persoonsgegevens’ via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Disclaimer

De informatie die Sinke & Christ Bewindvoeringen op en/of via deze website verstrekt is geen (persoonlijk) advies. Voor advies kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze website is met veel zorgvuldigheid tot stand gebracht. Vanwege de hoeveelheid aan informatie en mogelijke interpretatieverschillen kan niet worden gegarandeerd dat de informatie  actueel en/of juist is. Sinke & Christ Bewindvoeringen staat dan ook niet in voor de juistheid van deze informatie. Gebruikmaking van de informatie van deze website is voor eigen rekening en risico van de gebruiker daarvan.


Op deze website kan worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Sinke & Christ Bewindvoeringen doorgenomen. Echter, de juistheid, volledigheid, rechtmatigheid of actualiteit van deze informatie kan niet worden gegarandeerd. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend en wij aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright

Alle op deze site vermelde teksten en afbeeldingen zijn, tenzij anders vermeld, het intellectueel eigendom van Sinke & Christ Bewindvoeringen. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan om, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, informatie en afbeeldingen op andere sites te plaatsen of op andere wijze te vermenigvuldigen.

 

Privacyverklaring SINKE & CHRIST BEWINDVOERINGEN

Ten behoeve van het behartigen van de belangen van onze cliënten worden persoonsgegevens verwerkt in de praktijk van Sinke & Christ Bewindvoeringen. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring staat beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en zulks conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Persoonsgegevens betreft de informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Contactgegevens Sinke & Christ Bewindvoeringen:
Sinke & Christ Bewindvoeringen VOF
Oostperkweg 35
4332 SB MIDDELBURG
0118-581834 (09.00 – 13.00)
info@scbewindvoerigen.nl


De werkzaamheden van Sinke & Christ Bewindvoeringen
Zoals gezegd worden uw gegevens in de praktijk van Sinke & Christ Bewindvoeringen verwerkt. Wat zijn de diensten van Sinke & Christ Bewindvoeringen?

Het betreft het uitvoeren/verrichten van diensten van vermogensrechtelijke aard. Sinke & Christ Bewindvoeringen verricht uitsluitend werkzaamheden in het kader van beschermingsbewind. Het bewind wordt uitgesproken door de kantonrechter. De werkzaamheden berusten op een wettelijke taak (conform artikel 1:431 lid 1 BW).

Tijdens het bewind vertegenwoordigt de bewindvoerder bij de vervulling van zijn taak de rechthebbende in en buiten rechte. De bewindvoerder draagt zorg voor een doelmatige belegging van het vermogen van de rechthebbende, voor zover dit onder het bewind staat en niet besteed behoort te worden voor een voldoende verzorging van de rechthebbende. De bewindvoerder kan voorts voor de rechthebbende alle handelingen verrichten die aan een goed bewind bijdragen (artikel 1:441 lid 1 BW).


Grondslagen en Doel Verwerking persoonsgegevens
Uw gegevens worden door Sinke & Christ Bewindvoeringen verwerkt omdat u bij ons kantoor onder bewind staat, een verzoek tot onderbewindstelling heeft ingediend dan wel voornemens bent om een verzoek tot onderbewindstelling in te gaan dienen en aldus contact met ons kantoor heeft gehad.

In de aanmeldingsfase, de fase tot dat er een uitspraak volgt, verwerken wij de gegevens op basis van een ondertekende toestemmingsverklaring van betrokkene. Zodra de rechtbank uitspraak heeft gedaan is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens conform een wettelijke taak.

Uw gegevens worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de aanvraag- dan wel de uitvoering van het bewind en als dit in uw belang is.

Uw gegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen welke gelden voor beschermingsbewindvoerders conform artikel 1:431 BW e.v., het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren alsook de aanbevelingen meerderjarigenbewind opgesteld door het LOVCK.

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel teneinde de financiële belangenbehartiging van de betrokkene optimaal uit te kunnen voeren.


Verwerkingsovereenkomst
Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst af met de instanties die uw gegevens in opdracht van Sinke & Christ Bewindvoeringen verwerken. Denkt u hierbij aan onze softwareleverancier ‘Stratech Automatiseringen’. In deze overeenkomst wordt afgesproken dat de verwerker van de gegevens deze goed moet beveiligen alsmede vertrouwelijk moet behandelen.


Welke persoonsgegevens worden o.a. verwerkt
Sinke & Christ Bewindvoeringen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Geboorteplaats;

 • BSN;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Bankrekening (IBAN);

 • Kopie legitimatiebewijs;

 • Kentekens van voertuigen;

 • Burgerlijke staat;

 • Nationaliteit;

 • Gegevens over het vermogen, financiële situatie en schuldenproblematiek in de ruimste zin van het woord;

 • Gegevens over de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand;

 • Naam- en adresgegevens van directe familieleden waaronder echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner, andere levensgezel, (minderjarige) kinderen, vader, moeder, meerderjarige broers/zusters;

 • Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard;

 • Inlognaam- en wachtwoord DigiD;

 • Alle niet-bovengenoemde gegevens die betrokkene mondeling c.q. schriftelijk heeft verstrekt.


Website
De website van Sinke & Christ Bewindvoeringen is puur van informatieve aard. Wij plaatsen geen cookies. U ontvangt geen gerichte reclame van ons bedrijf.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaart teneinde het doel te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt en verplicht is gesteld op grond van de wet.

Beveiliging
Sinke & Christ Bewindvoeringen draagt zorg voor de beveiliging van uw persoonsgegevens, waaronder begrepen passende maatregelen ter bescherming van misbruik, onbevoegde toegang en verlies van uw gegevens.


Melding van Datalekken
Een datalek melden wij bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten
U heeft een aantal rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Hierbij geldt het volgende:
Om gebruik te maken van uw rechten dient u een schriftelijk verzoek in te dienen via onze contactgegevens. Hierbij geldt dat een kopie van een identiteitsbewijs meegestuurd moet worden. Dit is nodig om vast te stellen dat het verzoek door betrokkene is gedaan. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage:
U kunt ons vragen welke gegevens wij van u verwerken en met welk doel. Dit heet inzage. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien. Uiteraard kunt u alleen uw eigen persoonsgegevens inzien en niet van derden.

Recht op aanpassing/verwijdering:
U kunt ons vragen om , indien van toepassing, onjuiste of onvolledige gegevens te wijzigen. Ook kunt u vragen om gegevens te verwijderen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden dan wel verwijderd moet worden en waarom.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit):
Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens geeft de betrokkene het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die hij/zijn aan Sinke & Christ Bewindvoeringen heeft verstrekt. Het achterliggende idee is dat de betrokkene zijn gegevens mee kan nemen naar bijvoorbeeld een andere aanbieder.


Klachten
Indien u een klacht heeft m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Tevens bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder ‘De Autoriteit Persoonsgegevens’ via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Op de website www.scbewindvoeringen.nl vindt u altijd de geldende versie.


Overige informatie
Zie voor meer informatie tevens de website van de toezichthouder ‘De Autoriteit Persoonsgegevens’ via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Anne Christ en Erik Sinke

Professionaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden van Sinke & Christ Bewindvoeringen.

Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl