Logo
Logo

Huurtoeslag aanvragen indien een all-in huurprijs van toepassing is?

24 november 2020

Met enige regelmaat komt het voor dat een klant die een zelfstandige woonruimte huurt, of gaat huren, een zogeheten all-in huurprijs betaalt. Dat betreft dan niet alleen een kale huur[1] ‘de prijs die is verschuldigd voor het enkele gebruik van de woonruimte’, maar een kale huur plus extra servicekosten[2]. Denk hierbij aan een vergoeding voor de schoonmaakkosten, gas, water, elektra[3], schoonmaakkosten of het gebruik van meubels etc. Kan in die gevallen huurtoeslag aangevraagd worden?

Het is mogelijk om met een all-in huurprijs huurtoeslag aan te vragen mits tevens aan alle overige vereisten is voldaan. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de Belastingdienst.

Indien de klant huurtoeslag wenst aan te vragen dan moet bij de aanvraag daarvan worden ingevuld wat de rekenhuur is. Dat is de kale huurprijs + eventuele servicekosten[4]. De kale huur is juist lastig te bepalen bij de all-in prijs. De reden dat de Belastingdienst dat vraagt is logisch, namelijk: De kosten van gas, water, licht etc. zijn niet subsidiabel. Het betreft immers huurtoeslag. Maar wat als er helemaal geen uitsplitsing is gemaakt van de kosten en er slechts een all-in prijs is overeengekomen? Voor het aanvragen van de huurtoeslag moet aantoonbaar zijn wat de rekenhuur is. Gelukkig bestaat de wettelijke mogelijkheid om de all-in huurprijs te laten splitsen.

De klant/huurder kan zelf om een uitsplitsing van de kosten vragen aan diens verhuurder, zodat helder wordt wat de kale huur betreft als ook hoe de overige componenten zijn opgebouwd. Hij kan daarvoor zelf een voorstel indienen bij de verhuurder ex artikel 7:258 lid 1 BW. Mocht de verhuurder dit verzoek niet uitvoeren, dan wel partijen geen overeenstemming bereiken, dan bestaat de mogelijkheid om een verzoek daartoe in te dienen bij de Huurcommissie. De Huurcommissie zal in dat geval een voorstel als redelijk beschouwen indien dit voorstel niet leidt tot een lagere huurprijs dan 55% van de all-in prijs, en het voorgestelde voorschot op de kosten voor nutsvoorzieningen en de servicekosten niet lager is dan 25% van de all-in prijs.

Artikel 7:258 lid 1 BW zegt: “Indien de huurovereenkomst meer omvat dan het enkele gebruik van de woonruimte en bij die overeenkomst slechts de hoogte van de prijs en niet die van de huurprijs is vastgesteld, kan de huurder aan de verhuurder een voorstel doen tot vaststelling van de huurprijs en het voorschot van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten” (Let op dit artikel geldt niet bij geliberaliseerde huurwoningen aldus 7:247 BW).

Artikel 17 lid 1 Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte (UHW) zegt: “In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:258 van het Burgerlijk Wetboek oordeelt de huurcommissie dat de voorgestelde huurprijs redelijk is als deze niet lager dan 55% van de overeengekomen prijs en het voorgestelde voorschotbedrag voor de kosten voor nutsvoorzieningen en servicekosten niet lager dan 25% van de overeengekomen prijs is. Indien de huurcommissie van oordeel is dat de voorgestelde huurprijs niet redelijk is, stelt zij deze vast op 55% van de overeengekomen prijs en, voor zover nodig, het voorgestelde voorschotbedrag op 25% van de overeengekomen prijs”.

Tot slot: De all-in huurprijs heeft tevens ten gevolge dat dat het controleren van een jaarlijkse verhoging van de servicekosten of energiekosten lastig is[5]. Immers, de huurder weet niet wat hij exact betaalt aan de servicekosten en aan de kale huur. Ook in deze gevallen biedt de uitsplitsing een uitkomst. Met name omdat de verhuurder verplicht is om jaarlijks een afrekening te verstrekken van de gemaakte servicekosten en nutskosten ex artikel 7:259 lid 2 BW.


[1] Artikel 7:237 lid 2 BW.

[2] Artikel 7:237 lid 3 BW: Servicekosten betreft de vergoedingen voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van de woonruimte. 

[3] Is er een eigen meter aanwezig dan heet dit kosten voor nutsvoorzieningen (Is er geen eigen meter dan betreft het servicekosten).

[4] Voor een toelichting wat nu servicekosten zijn en wat niet zie het ‘Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten van de Huurcommissie’ en het Besluit Servicekosten.

[5] Zie voor de wettelijke verhogingen de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.


Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl