Logo
Logo

Bewindvoering en detentie

13 juli 2020

Bewindvoering en detentie
Bewindvoering en detentie
Bewindvoering en detentie

Wanneer iemand in detentie verblijft, heeft dit naast een beperking van zijn of haar vrijheid ook financiële gevolgen. Wij krijgen regelmatig vragen over bewindvoering in combinatie met detentie. Wij hebben in dit artikel de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.

Kan ik bewindvoering aanvragen terwijl ik in detentie verblijf?
Wanneer u zicht hebt op een einddatum van uw detentie kunt u alvast contact met ons opnemen. Bij een invrijheidstelling moeten er veel praktische en financiële zaken worden geregeld. Waarschijnlijk hebt u niet direct weer een baan zodra u ‘buiten’ bent. Wij helpen u met het aanvragen van een uitkering. Met een inkomen kunt u opzoek naar een huurwoning, vaste lasten betalen en hebt u geld om boodschappen te doen. Ook nemen wij contact op met uw schuldeisers. De kans is groot dat u tijdens uw detentieperiode rekeningen niet hebt kunnen betalen. U kunt erop rekenen dat schuldeisers na uw invrijheidstelling op u staan te wachten. Door het aanvragen van bewindvoering nemen wij deze zorgen bij u weg. Houd er rekening mee dat de aanvraag bij de rechtbank ongeveer twee á drie maanden in beslag kan nemen. Wacht dus niet te lang met het indienen van een aanvraag.

‘Vrijwel direct na mijn invrijheidstelling heb ik op advies van de reclassering en mijn maatschappelijk werkster bewindvoering aangevraagd. Zij hebben mij geholpen met het aanvragen van een uitkering en hebben ervoor gezorgd dat er regelingen werden getroffen met mijn schuldeisers. Alle financiële post kon ik doorsturen naar mijn bewindvoerder. Doordat ik geen stress had over mijn financiën kon ik mij volledig focussen op de terugkeer in de maatschappij’.

Stopt bewindvoering bij detentie?
De wet kent een aantal situaties waarbij de taak van de bewindvoerder stopt en het bewind eindigt. Een verblijf in detentie valt hier niet onder. Indien u voor een langere periode wordt gedetineerd, heeft voortzetting van het bewind geen zin en functie. In de meeste gevallen heeft u voor de duur van de detentie geen inkomen en is er geen eigen vermogen. Hierdoor kan de bewindvoerder zijn taak niet uitvoeren. In dat geval zullen wij de rechtbank vragen om het bewind op te heffen. Indien u binnen een korte termijn weer vrijheid zal worden gesteld, kan het bewind worden gecontinueerd. Het bewind blijft dan gedurende uw detentieperiode gewoon doorlopen.

Wat voor werkzaamheden verricht mijn bewindvoerder terwijl ik in detentie verblijf?
Staat u onder bewind en verblijft u in detentie? Neem dan direct contact op met uw bewindvoerder om dit door te geven. Er moet op korte termijn namelijk een aantal zaken worden geregeld. Allereerst zullen wij een detentieverklaring opvragen bij de PI waar u op dat moment verblijft. In een detentieverklaring staat een begindatum van detentie vermeld en (indien bekend) een voorlopige einddatum. Met deze detentieverklaring kunnen wij uw vaste lasten partijen in kennis stellen van uw verblijf in detentie. De kans is groot dat u tijdens uw detentie de vaste lasten niet meer kunt betalen.

‘Mijn bewindvoerder heeft tijdens mijn detentieperiode contact onderhouden met mijn huurbaas. Omdat ik tijdens het bewind wat geld had gespaard kon een gedeelte van mijn huur alsnog worden betaald. Hierdoor heb ik mijn woning kunnen behouden en kon ik na mijn ontslag weer terug naar mijn oude woning. Omdat mijn uitkering ook snel werd aangevraagd heeft mijn bewindvoerder een betalingsregeling kunnen treffen voor de betalingsachterstanden die waren ontstaan’.

Wat zijn de financiële gevolgen van detentie?
Wanneer u een uitkering op grond van de Participatiewet (ook wel bijstandsuitkering genoemd) ontvangt, stopt deze direct zodra u gedetineerd bent. Ook een uitkering op grond van de Werkeloosheidswet (WW-uitkering) van het UWV stopt meteen. Andere uitkeringen zoals een Ziektewetuitkering, een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten (WAJONG), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Toeslagenwet (TW) stoppen uiterlijk één maand na aanvang van de detentie.

Werkt u en ontvangt u iedere maand salaris? Dit stopt zodra u in detentie zit. Geen arbeid betekent in principe geen loon. Een detentieperiode komt voor eigen rekening en risico en de werkgever zal de uitbetaling van het salaris staken. Afhankelijk van een aantal factoren, zoals de zwaarte van het delict waarvoor u bent gedetineerd en het soort werk dat u verricht kunt u (op staande voet) worden ontslagen. Is dit bij u het geval? Wij adviseren u dan contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht.

Ontvangt u bijzondere bijstand van de gemeente voor de kosten van bewindvoering? Dit stopt per de ingangsdatum van de detentie.

Ook uw zorgtoeslag stopt. Met ingang van de detentie hoeft u ook geen premie voor uw zorgverzekering te betalen. U valt tijdens uw detentieperiode onder een collectieve verzekering van de Rijksoverheid. Vergeet niet om na uw invrijheidstelling hiervan melding te maken bij uw zorgverzekering. Uw zorgtoeslag wordt dan weer hervat en u moet uw maandelijkse premie weer gaan betalen.

Indien u korter dan een jaar bent gedetineerd en uw blijft ingeschreven staan op uw eigen woonadres blijft u iedere maand huurtoeslag ontvangen. Na een jaar detentie hebt u geen recht meer op huurtoeslag.

Indien u kinderen hebt en u blijft recht houden op kinderbijslag, blijft u het kindgebonden budget ook ontvangen. Krijgt u geen kinderbijslag meer? Dan vervalt ook uw recht op kindgebonden budget.

Werkte u voordat u in detentie kwam en ontving u kinderopvangtoeslag? Dan kunt u nog drie maanden kinderopvangtoeslag krijgen. Hierna moet u de toeslag stopzetten.

Wij hebben bovenstaande informatie zorgvuldig samengesteld. Hebt u toch een foutje gezien? Laat het ons weten, wij zijn u dankbaar!


Google Reviews

Mededelingen

Telefonisch spreekuur:

Op werkdagen kunt u ons tussen

09.00 uur en 13.00 uur bereiken

via 0118-581834

Contact

Postbus 7003, 4330 GA Middelburg

Oostperkweg 35, 4332 SB Middelburg

0118 581834

info@scbewindvoeringen.nl