CJIB verruimt medewerking aan minnelijke schuldenregeling

Goed nieuws voor de mensen waarbij een aanvraag schuldhulpverlening niet tot stand is gekomen i.v.m. een openstaande niet-saneerbare vordering van het CJIB (bijvoorbeeld een boetevonnis of een schadevergoedingsmaatregel).

Het CJIB geeft zelf aan dat dit betekent dat niet-saneerbare vorderingen niet meer bij voorbaat zijn uitgesloten en belemmerend zijn voor een minnelijk traject. Het kan nog wel betekenen dat het CJIB, als er sprake is van zwaarwegende belangen, uiteindelijk geen medewerking verleent. Wat deze zwaarwegende belangen exact zijn is overigens niet benoemd. Vermoedelijk zal met alle omstandigheden van het geval rekening worden gehouden en zal dit in de praktijk enkele uitzonderingsgevallen betreffen. Al met al is dit een erg positieve ontwikkeling. Dit zal voor een grote groep mensen weer enig perspectief bieden op een schuldenvrije toekomst! Zie voor meer info de publicatie van het CJIB.

Meer lezen

Huurtoeslag aanvragen indien een all-in huurprijs van toepassing is?

Met enige regelmaat komt het voor dat een klant die een zelfstandige woonruimte huurt, of gaat huren, een zogeheten all-in huurprijs betaalt. Dat betreft dan niet alleen een kale huur[1] ‘de prijs die is verschuldigd voor het enkele gebruik van de woonruimte’, maar een kale huur plus extra servicekosten[2]. Denk hierbij aan een vergoeding voor de schoonmaakkosten, gas, water, elektra[3], schoonmaakkosten of het gebruik van meubels etc. Kan in die gevallen huurtoeslag aangevraagd worden?

huurtoeslag aanvragen bij een all-in huur. Het uitsplitsen van de huurprijs.
(meer…)

Meer lezen

Het dwangakkoord

Alvorens een schuldenaar tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan worden toegelaten moet hij proberen om in der minne tot een akkoord te komen met zijn schuldeisers. Dit blijkt uit artikel 285 lid 1 sub f van de Faillissementswet (Fw). Dit houdt in dat een schuldhulpverlener de schulden inventariseert, waarna er een voorstel tegen finale kwijting wordt gedaan aan de schuldeisers. Als één of meer schuldeisers weigeren akkoord te gaan met het aangeboden voorstel/percentage, dan kan er sinds 1 januari 2008 ex. artikel 287a lid 1 Fw door de schuldenaar een dwangakkoord worden verzocht aan de rechtbank. De weigerachtige schuldeisers kunnen dan door de rechtbank bevolen worden om alsnog in te stemmen met het (minnelijke) voorstel. (meer…)

Meer lezen

Einde alimentatie na verzonden sms

Op enig moment heeft een alimentatiegerechtigde haar ex-partner een sms verzonden met de volgende tekst ‘Per 1 januari kan je stoppen met de alimentatie de drie maanden die ik nog tegoed heb moet je nog voldoen en dan ben je van mij af’. De ex-man heeft vervolgens alleen nog de drie maanden voldaan . De alimentatiegerechtigde bedenkt zich echter en maakt alsnog aanspraak op de alimentatie. Hiertoe wordt vervolgens een deurwaarder ingeschakeld. De ex-man start een executiegeschil. De voorzieningenrechter te Lelystad heeft tot slot vonnis gewezen. Wie heeft er gelijk? (meer…)

Meer lezen

Wat zijn nakosten?

Een schuldeiser mag nakosten in rekening brengen indien de rechter in het vonnis een (volledige) proceskostenveroordeling heeft uitgesproken ten laste van de gedaagde/schuldenaar. In de praktijk zal de deurwaarder de nakosten in rekening brengen. De vraag is wat deze nakosten nu zijn en hoe hier mee om te gaan. In dit artikel lichten wij dit nader toe. (meer…)

Meer lezen